ZOEKEN  
Google search
WWW www.leeuwarderklokkenluiders.nl
 
       
         
  EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP)  

                                           

 
         
  HOME                                                                
         
       
         
  VERKIEZINGSPROGRAMMA   Verkiezingsprogramma Europese Klokkenluiders Partij (EKP)!  
   

 

10 Programmapunten

Doelstelling:

 

De doelstelling van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP – zie noot) is Nederland terug te geven aan de Nederlandse burgers, voorzover de burger dat wil. Dat betekent dat de macht en invloed van het Regentendom teruggebracht moet worden en die van de burgers moet toenemen. De Soevereiniteit berust tenslotte bij het Volk. De EKP is een veel actievere democratische partij dan de andere politieke partijen.  De burger zal  geactiveerd  worden mee te doen aan het democratische proces.

De EKP streeft naar een drastische aanpassing van de Europese bestuurscultuur van geldverslindende bureaucratie, fraude en corruptie.

De EKP is van mening dat de burger  dwingend correctief op moet kunnen treden als hij vindt dat het Europees Parlement, de Raad van Ministers, de Europese Commissie, het Europees Anti-Fraude Bureau (OLAF), of welke andere Publiekrechterlijke organen dan ook het niet goed doen, of als deze bestuursorganen er zelf niet uitkomen. De middelen hiertoe zijn Volksraadplegingen (Referenda). Hiervoor zullen dezelfde maatstaven moeten gelden -voor wat betreft opkomst- als bij gewone verkiezingen: Alleen zij die stemmen hebben recht van spreken en de meerderheid beslist ongeacht de opkomst. (Op deze wijze wordt de hele Nederlandse Bevolking in wezen Klokkenluider.)

Noot: De Europese Klokkenluiders Partij (EKP) noemt zich vanwege het taalgebruik Partij, maar is dat niet in die gebruikelijke zin van het woord. De NKP streeft ernaar via een onpartijdige rationele benadering de belangen van het Nederlandse Volk bij de verschillende Europese Overheden te vertegenwoordigen en te behartigen, met andere woorden de EKP is politiek onafhankelijk.

 

 

Concrete doelstellingen voor de Europese Parlementsverkiezingen van 4 juni 2009

 

1. Verlaging van de Europese lasten met ongeveer een kwart (25%).

Dat de lasten elk jaar weer stijgen is iets waar vele burgers en bedrijven zich buitengewoon aan ergeren. Bovendien is het in schrijnende tegenspraak met het matigingsbeleid waartoe de Overheid anderen zo graag toe wil verplichten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Elk jaar zijn er weer tekorten en moet er weer geld uit de zakken van burgers en bedrijven geklopt worden. Het Europees Parlement gaat in meerderheid -weliswaar vaak na enig tegenspartelen- bijna altijd akkoord met verhogingen. Het geld is nodig, wordt gezegd, omdat er anders een bepaald beleid niet uitgevoerd kan worden of omdat Europa naar eigen zeggen anders onbestuurbaar zou worden. Het tegendeel is echter waar.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) wil de lasten, heffingen en afdrachten dan ook met een kwart (25%) verlagen. Wij zijn namelijk van mening dat verhogingen het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in stand houden. En dat is niet in het belang van de burgers, bevolking en bedrijven.

 

2. Verlaging van het aantal ambtenaren met ongeveer een kwart (25%).

Het gat in de begroting dat ontstaat als de Europese lasten met een kwart wordt verlaagd, wordt gedicht door een vermindering van het aantal Europese ambtenaren met eveneens een kwart (25%). Dit is natuurlijk vervelend voor de betreffende individuele ambtenaar, echter de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) neemt geen deel aan de Europese Parlementsverkiezingen om (overbodige) arbeidsplaatsen voor ambtenaren in stand te houden. Degene die niet naar behoren functioneert, kan vertrekken ten voordele van de goedwillende.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal er zijn voor de burgers, bevolking en bedrijven. Het is algemeen bekend, dat naarmate een organisatie groter wordt en uit meer leden bestaat, de organisatie slechter en duurder wordt. Mensen kennen elkaar niet meer of lopen elkaar in de weg en er ontstaan allerlei conflicten.

De MENSELIJKE MAAT is weg. Een toename van procedures en regeltjes met de daarbij behorende ingewikkeldheid is het gevolg. Bovendien wordt het als vernederend ervaren zich aan allerlei onzinnige regeltjes te moeten houden. Dit heeft weer tot gevolg dat men er niet aan houdt. Het wordt steeds onpersoonlijker en de regeltjes dienen in de praktijk vooral om elkaar te pakken, waardoor het bestuur van Europa verlamd raakt. Dit is niet in het belang van de burgers.

Uit recent onderzoek blijken er nogal wat “spookambtenaren” -inactieven, omdat zij bijvoorbeeld niet functioneren- te bestaan. Ook is er sprake van "spookcommissieleden", welke herhaaldelijk niet aanwezig zijn bij hoorzittingen etc. Deze laatste categorie neemt zogenaamd deel aan advisering terwijl men niet eens aanwezig is op de hoorzitting dan wel raadkamer. Als het aan de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt wordt deze praktijk van spook- ambtenaren en –commissieleden met onmiddellijke ingang gestaakt.

{Ondanks het voornemen van de verschillende Kabinetten Balkenende om het aantal rijksambtenaren te verminderen met  20 duizend zijn er 11 duizend bijgekomen. Het zijn vooral de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) die de boosdoeners zijn. Het blijkt dat ze in de praktijk buiten de democratische controle van de ministeries en de volksvertegenwoordiging vallen.}

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor een efficiënt werkend ambtenarencorps dat goed betaald wordt. En dat moet kunnen, want nu wordt die deskundigheid voor zeer veel geld van buiten aangetrokken.

Hoe komt een vermindering van het aantal ambtenaren tot stand? Hoe zit het bijvoorbeeld met hun rechtsposities enzovoort. Die ambtenaren zouden nu allemaal recht hebben op een wachtgeldregeling en dat kost handen vol geld.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) heeft hiervoor een speciale methode ontwikkeld die heel doeltreffend en goedkoop is namelijk het integriteitonderzoek.

Uit onderzoek van de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) blijkt dat er nogal ruim en onrechtmatig gedeclareerd wordt. Onderzoek naar declaratiegedrag heeft aangetoond dat er een omvangrijke praktijk is waarbij ambtenaren, bestuurders en politici nogal fors hebben gedeclareerd. Er is amper controle. Als het aan EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt zal iedere cent gecontroleerd worden en zullen veel meer budgetten "geoormerkt" worden, zodat de gelden ook daadwerkelijk terecht komen op de plaats waarvoor ze bedoeld zijn.

De consequentie van het terugdringen van het ambtenarenbestand en de daarmee samenhangende regelgeving is, dat het nieuw gebouwde parlementsgebouw voor het Europees Parlement kan worden teruggebracht. Bovendien als verworvenheden als ICT als techniek en als organisatieconcept doorgevoerd worden, is  er sowieso minder kantoorruimte nodig en zijn er minder ambtenaren nodig en is er bovendien minder willekeur door ambtenaren.

(De Overheid dient hier een voorbeeld te nemen aan bedrijven zoals b.v. ABN-AMRO e.a. waar met de helft van het personeelsbestand een verdubbeling van de taken is gerealiseerd. Een gunstige uitzondering bij de overheid is de Belastingdienst, waar met minder mensen dan in 1948 het dubbele aantal Nederlanders wordt bedient terwijl er ook nog taken zijn bijgekomen.)

 

3. Verlaging van de verordeningen en beleidsregels met ongeveer een kwart (25%).

De NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) is sinds geruime tijd bezig om het verordeningenbestanden van het Europees Parlement te toetsen op mogelijke inkrimping en vereenvoudiging. Het doel hiervan is het terugdringen van de administratieve lasten en het toegankelijker en inzichtelijker maken van de Europese regels. Hoewel een groot deel van de administratieve rompslomp weliswaar wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid, heeft de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) de sterke indruk dat eveneens bij het Europees Parlement winst valt te behalen. Onderzoek van de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) naar het terugdringen en vereenvoudigen van Europese regels leert dat de administratieve lasten flink naar beneden kunnen. Met name de subsidieontvangers zullen dit merken.

De kosten van de regels van het Europees Parlement voor de bedrijven, maatschappelijke organisaties en (georganiseerde) burgers worden geraamd op tientallen miljarden per jaar. Hierbij nog een paar voorbeelden. De onkosten van de hele papierwinkel van het Europees Parlement wordt geschat op € 1, miljard per jaar. Wanneer eveneens de administratieve lasten veroorzaakt door het heen en weer gereis tussen Brussel en Straatsburg van enerzijds de papierwinkel en anderzijds de Europarlementariërs en zijn ambtenaren meegeteld worden, deze kosten worden door de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) geschat op ongeveer € 1,5 miljard per jaar. (Officieel € 200.000,- )

Duizenden Nederlanders, ondernemers, vooral boeren en goed opgeleiden verlaten Nederland omdat ze bijna ziek worden van alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Mensen die niet weg kunnen omdat ze de middelen niet hebben zoals kleine ondernemers, ouden van dagen en werklozen worden er echt ziek van de vloedgolf van allerlei formulieren die er ingevuld moeten worden voor het plaatsen van een dakkapelletje, een boompje kappen, je bootje neerleggen, een schuttinkje plaatsen, een schuurtje bouwen, enzovoort. De regels worden meestal zo uitgelegd, dat er naar willekeur maatregelen genomen kunnen worden bij het verlenen van vergunningen, het opleggen van boetes, welke louter toe dienen om de overheidskas te spekken.

De zogenaamde juridisering neemt zulke groteske vormen aan, dat we bijna alleen nog in naam in een vrij land wonen. De wetten en regels zijn zodanig geformuleerd dat bij conflicten de Overheden bijna altijd aan het langste eind trekken.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal via het Europees Parlement wetsvoorstellen indienen en steunen om het aantal wetten, verordeningen,reglementen enzovoort te verminderen. De EKP denkt hierbij voor elke wet, verordening of regel een verjaringstermijn te stellen. Dat betekent dat elke wet, verordening of regel die gedurende een aaneengesloten periode van 30 jaar niet gebruikt is, te laten verjaren. (In het burgerlijk recht verjaart ook alles na 30 jaar.)

(Er zijn regels nodig om zaken in goede banen te leiden, en ze zijn ook belangrijk voor het normen- en waardenbesef. Dat is natuurlijk zo. Maar als alles via regels gereld wordt, betekent daqt, dat er geen ruimte is voor persoonlijk initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Door een overdaad aan regels wordt juist het normen- en waardenbesef ondermijnd.)

 

4. Optimale transparantie en openheid van alle onder het Europees Parlement ressorterende bestuursorganen, commissies en instanties.

Voor het openbaar bestuur is het van belang om het vertouwen te verkrijgen. Dit bereikt men alleen door open en eerlijk naar buiten toe te treden zonder geheimzinnigheid, politiek of diplomatiek gedraai en gekonkel bij de besluitvorming. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) pleit voor een naar buiten gerichte organisatie. Publicatie van bijvoorbeeld de agenda’s van de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften onder openbare kennisgevingen, alsmede op de Europese website, zodat een ieder deze kan raadplegen op het internet.

Nu is er nog alleen een leeskamer welke uitsluitend toegankelijk is voor Europarlementariërs. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) pleit er voor om een leeskamer in te richten voor iedereen, zodat een ieder kennis kan nemen van alle beschikbare Europese overheidsdocumenten.

Geen nevenfuncties meer van Europese bestuurders en ambtelijke medewerkers bij de rechterlijke macht. Het is het één of het ander.

De belastingbetalende burger moet tenslotte kunnen nagaan wat er met zijn belastinggeld gedaan wordt. In Nederland gaat gemiddeld 60% van wat de burger verdient naar de Overheid en 40% mag die burger zelf houden. In groter verband streeft de EKP ernaar om de burger 60% te laten houden en 40% naar de Overheid te laten gaan. Dit zal de vrijheid en onafhankelijkheid van de burger vergroten.

 

5. Rechtsbescherming burgers en bedrijven.

De initiatiefnemers van EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) hebben weten te bewerkstelligen dat -op basis van jurisprudentie van de Raad van State -  dat nagenoeg alle bezwarencommissies, evenals de bestuursorganen waaraan zij adviseren, als een bestuursorgaan moet worden beschouwd. Hierdoor zijn ook de commissieleden niet langer onschendbaar en kan tegen beslissingen van de commissie in rechte worden opgetreden en/of bij een verwijtbaar handelen een klacht worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is bovendien voor de benoeming van een “eigen” Nederlandse Europese ombudsman. Daarnaast zou standaard een andere vorm van beslechting van geschillen in het leven moeten worden geroepen, waarbij gedacht zou kunnen worden aan het structureel inzetten van het instrument mediation (bemiddeling). Het gaat tenslotte uiteindelijk om het bereiken van een structurele oplossing.

 (Is het niet ongelofelijk dat klokkenluiders ontslagen worden of zelfs vervolgd worden? Denk aan Bos en de bouwfraude. Denk aan de psycholoog die de ontdekking van de rechterlijke dwaling bij de Rotterdammer parkmoord op het spoor bracht.)

 

6. Ontwikkeling van de kleinere lidstaten.

Voorzieningen en huizenbouw.

Alom in de minder bevolkte lidstaten van Europa hoor je de terechte klacht dat al het geld naar de grote lidstaten gaat en dat de rest er maar een beetje bijhangt. Deze klacht is des te meer gerechtvaardigd omdat Europa de kleinere lidstaten wel weet te vinden als er betaald moet worden. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) wil daar verandering in brengen door de voorzieningen in de kleinere lidstaten op peil te brengen en meer huizenbouw en voorzieningen te verwezenlijken.

Geen geldverslindende prestige objecten meer, maar een spreiding van voorzieningen om de achterstand van kleinere lidstaten weg te werken. De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor het aanbrengen van betaalbare woningen.

( De praktijk laat zien dat de grootste grondspeculanten in feite de Overheden zijn. Geld verdienen over de rug van de burger om de ambtelijke hofhouding in stand te houden. Recente berichten in de pers laten belangenverstrengelingen en vriendjespolitiek zien van volksvertegenwoordigers, ambtsdragers en ambtenaren als het om bouwgronden gaat.)

 

7. Sport en ontspanning.

Als het aan de NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) ligt zal de sportbeoefening en krijgskunst beoefening worden bevorderd alsmede denksport. Gedacht zou kunnen worden aan het invoeren van een speciale Europese sportpas (zoals de HBO-sport-pas) voor specifieke doelgroepen (jongeren ouderen), waardoor zij in de gelegenheid zijn om op een betaalbare manier deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. Krijgskunstbevordering op scholen zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, met name ter stimulering van het normen en waarden besef (in budo-sporten wordt hier veel aandacht aan besteed en veel waarde aan gehecht). Wat de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP) betreft zou er dan ook op de scholen krijgskunstbeoefening en denksport geïntroduceerd en gestimuleerd moeten worden.

 

8. Economie en werkgelegenheid.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) is voor het stimuleren van (startende) ondernemers bij nieuwe projecten in het belang van de samenleving, alsmede het verbeteren van het ondernemers-klimaat.

(Minder beperkende regels dus. De creativiteit van het ondernemerschap dient vrij baan te krijgen.)

 

9. Welzijn en volksgezondheid.

Als het aan de EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) ligt zal er vanuit het Europees Parlement nadrukkelijk op worden toegezien, dat er door de instellingen van de lidstaten verantwoorde woon- en vervoersvoorzieningen worden aangeboden aan gehandicapten.

De Nederlandse Klokkenluiders Partij zal haar invloed gebruiken om een ander alcohol- en drugsbeleid te voeren. Denk hierbij aan het erbarmelijke alcoholgebruik onder zeer jonge tieners. (De Nederlandse jeugd is Europees  koploper in alcoholgebruik/misbruik.) We denken hier aan opheffing van de zogenaamde Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs. In weerwil van de vele miljoenen die deze hulpverleningsinstantie per jaar en sinds jaar en dag te spenderen krijgt, is het alcoholprobleem alleen maar groter geworden. Iets dat niet werkt moet opgeheven worden.

Wij denken ook aan opheffing c.q. een Europees verbod van de voorzieningen voor drugsverslaafden waarbij heroïne gratis verstrekt wordt. Experimenten geven aan dat de criminaliteit en overlast alleen maar toeneemt.

De oplossing die de EKP voorstaat zijn een afkick-, werk-  en opvoedingskampen in afgezonderde regio’s in de natuur. Verslaafden zijn stadsmensen. Daarom moeten ze uit de stad gehaald worden.

Daarnaast wil de NKP de macht van de Raad voor de Kinderbescherming – ook weer zo’n ZBO, waar amper democratische controle op is - inperken ten gunste van die van de ouders.

(Het lijkt tegenwoordig  steeds meer in de mode te komen dat de ouders van alles de schuld krijgen. De Overheid staat toe of gedoogd dat overal alcohol en drugs te koop zijn. De Overheid staat toe of gedoogd overal alcohol en drugs te koop zijn. De overheid staat toe dat café’s tot diep in de nacht open zijn. Als ouder sta je dan machteloos bij de opvoeding van de kinderen.)

Om de haverklap valt er in de media te beluisteren dat er  - dank zij een nieuwe miljoenen-injectie - weer een wachtlijst in de zorg is weggewerkt. Nader onderzoek toont dan meestal aan dat door het doorverwijzingbeleid de hulpzoekende op een andere wachtlijst staat. Het geld gaat dus op aan papieren-oplossingen, die we administratie of bureaucratie noemen. Bezuinigingen in zorg worden meestal gehaald bij hen die het echte werk bij de patiënten moeten doen. De managers blijven altijd buiten schot.

 

10. Veiligheid.

De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal alles in het belang van de verhoging van de veiligheid stimuleren, waarbij de rechten, de belangen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de privacy in acht zullen worden genomen. Ook op het gebied van de bestrijding van terrorisme dient voortvarend door het door de Europese autoriteiten te worden opgetreden.

In dit verband dient ook het alcohol- en drugsbeleid -zoals hiervoor omschreven- te worden bezien.

Een belang van de eerste ord, wat betreft de veiligheid van Nederland, is de toestand van de dijken, waterwegen en gemalen. Door de klimaatveranderingen worden we van binnen en van buiten bedreigd door hoog water. Waterschappen dienen Nederland droog te houden en het water schoon te houden, in plaats van kostenverslindende reorganisaties en fuseren. Deze fusies en reorganisaties en de daarmee samenhangende bureaucratie maken de afstand tot de burger alsmaar groter en het doen en laten van de waterschappen ondoorzichtiger. De waterschappen als Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) zijn amper democratisch te controleren en de waterschapsgelden stijgen alsmaar. Erop toe zien dat waterschap-bestuurders rechtmatig handelen en de voorschriften naleven, en zo niet, indien sprake is van onrechtmatig handelen van waterschap-bestuurders, de relatie met deze bestuurders met onmiddellijke ingang beëindigen.De EUROPESE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (EKP) zal via haar ter beschikking staande kanalen en middelen de waterschappen streng controleren en onder democratische controle brengen, zoals zij dat zal doen bij alle bestuursorganen.

 

 
         
       
         
       
         
       
                                                                 
         
       
         
   

 
         
       
         
  KLOKKENLUIDEN  

Wilt U graag bepaalde zaken onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  DONATEUR NKP  

Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Lees meer.
 
         
  LIDMAATSCHAP NKP  

Wilt U ook lid worden van de NKP? Slechts een jaarlijkse contributie van € 15. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:

Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.
 
         
       
         
  BANNER LEEUWARDER KLOKKENLUIDERS                                                                     
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN: "FLAUW VAN DE OUDE POLITIEK? STEM NKP!"  

Voor informatie over Edwin de Roy van Zuydewijn! Klik hier!

 
         
       
         
       
         
                                                                                
         
       
         
  WOORDVOERDER DRS. ENGEL VROUWE    
         
       
         
  GOOGLE ADSENSE    
         
  NR.1 JOERI WIERSMA    
         
  RADIOINTERVIEW NR.1   Voor het radiointerview met de lijsttrekker van de NKP met Omrop Fryslân. Klik hier!  
         
  HARM WIERSMA & JOERI WIERSMA. DEZE LAATSTE VOORAL BEKEND VAN ZIJN "GEPEPERDE" UITSPRAKEN.    
         
       
         
     

                                                             

 
         
  KLOKKENLUIDEN  

Wilt U graag bepaalde zaken onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.nl

 
         
  DONATEUR NKP   Om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek kunnen bedrijven en in de toekomst campagne kunnen voeren, is alle financiële steun van harte welkom. Heeft u interesse om de NKP financieel te ondersteunen, dan kan dat. Wordt dan donateur van de NKP en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer 50.35.27.947 t.n.v. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ te Leeuwarden. Wij danken u hartelijk voor uw steun!
Lees meer.
 
         
  LIDMAATSCHAP NKP   Wilt U ook lid worden van de NKP? Slechts een jaarlijkse contributie van € 15. Gelieve een email te zenden aan: info@klokkenluiderspartij.nl of door te klikken op de volgende link:
Gaarne Uw naam, adres en woonplaats vermelden! U zult zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.
 
         
  NKP-DOSSIERS   Overzicht van documenten van de NKP in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt U hier downloaden. Voor de dossiers voor de volgende kiesdistricten /gemeenten / provincies:  
      Kiesdistrict 1 Provincie Groningen  
      Kiesdistrict 2 Provincie Friesland  
      Kiesdistrict 3 Provincie Drenthe  
      Kiesdistrict 4 Provincie Overijsel  
      Kiesdistrict 5 Provincie Flevoland  
      Kiesdistrict 6 De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Kesteren, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, Lingewaal, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel in het district Nijmegen  
      Kiesdistrict 7 De gemeenten van de provincie Gelderland die niet tot kieskring 6 behoren, waaronder Apeldoorn en Arnhem e.d.  
      Kiesdistrict 8 Provincie Utrecht  
      Kiesdistrict 9 De gemeente Amsterdam  
      Kiesdistrict 10 De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wijdemeren, Zandvoort  
      Kiesdistrict 11 De gemeenten van de provincie Noord-Holland die niet tot de kieskringen 9 of 10 behoren, waaronder Den Helder e.d.  
      Kiesdistrict 12 De gemeente 's-Gravenhage  
      Kiesdistrict 13 De gemeente Rotterdam  
      Kiesdistrict 14 De gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Delft, Dirksland, Dordrecht, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, 's-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Maassluis, Middelharnis,Midden-Delfland, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Rozenburg, Rijswijk, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne, Zederik, Zwijndrecht  
      Kiesdistrict 15 De gemeenten van de provincie Zuid-Holland die niet tot de kieskringen 12, 13 of 14 behoren (o/a Leiden)  
      Kiesdistrict 16 De provincie Zeeland  
      Kiesdistrict 17 De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Made, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert.  
      Kiesdistrict 18 De gemeenten van de provincies Noord-Brabant die niet tot kieskring 17 behoren ('s-Hertogenbosch)  
      Kiesdistrict 19 De provincie Limburg  
         
   

 
         
  KLOKKENLUIDEN   Wilt U bepaalde zaken graag onder de aandacht van ons brengen, dan bent U van harte welkom om contact met ons op te nemen via het volgende emailadres: info@klokkenluiderspartij.com  
         
         
         
         
         
       
         
  NKP IN DE MEDIA   Op donderdag 25 januari 2007 zal een persbericht uitgevaardigd worden ten aanzien van de lijstnummering van de kandidatenlijst. Na het persbericht van de NKP over afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dinsdag 26 september 2006 in de Staatscourant bekend gemaakt: "Maak ambtenaren en politici vervolgbaar!" Lees hier meer. Ludieke partij slogan: "Not ask what you can do for your country. Ask what your country can do for you!"  
         
  10 HOOFDPEILERS NKP   De 10 hoofdpijlers waarop het verkiezingsprogramma van de NKP zal zijn gebaseerd:  
      1. Het verkrijgen van maximaal inzicht in politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke processen, het publiekelijk melden van onregelmatigheden en vermoedens van strafbare feiten en het creŽren van bewustwording dat fraude en corruptie en andere onregelmatigheden zoals ongeoorloofde belangenverstrengeling en niet-democratisch controleerbare processen, in alle gevallen en ander alle omstandigheden dient te worden bestreden met alle wettelijk ter beschikking staande middelen.  
      2. De bevordering van de democratische processen in de Nederlandse samenleving en deze na analyse en diagnose in overeenstemming te brengen met de bestuurlijke beginselen van de rechtstaat, mede door bestuurlijke vernieuwing binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Rijksoverheid te bewerkstelligen om op deze wijze zowel de burgers als de bedrijven meer invloed te geven alsmede om meer controle door burgers en bedrijven op de bestuurders en het ambtenarenapparaat te bereiken.  
      3. Verbetering van het gebruik van alle ter beschikking staande (financiŽle) middelen en transparantie van alle inkomsten en uitgaven van Rijksoverheid en van alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren.  
      4. Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie.  
      5. Dat de publieke bestuurders en ambtenaren actief openheid verschaffen en verantwoordelijkheid nemen tegenover de Nederlandse burgers en bedrijven.  
      6. Het (juridisch) ondersteunen van "klokkenluiders" en het onderzoeken van misstanden, fraude- en corruptie.  
      7. De Nederlandse burgers en bedrijven optimaal de kans te bieden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming en haar zo goed mogelijk te informeren via haar website.  
      8. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden, alsmede bevordering van de gezondheidzorg.  
      9. Politieke- en ambtelijke zwijgplicht transformeren in spreekplicht.  
      10. Afschaffing van de ambtelijke en bestuurlijke immuniteit c.q. onschendbaarheid.  
         
  BELANGRIJKE DOCUMENTEN   Overzicht van documenten van de Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) in PDF formaat, PDF documenten kunnen gelezen worden met Acrobat Reader, de gratis software kunt u hier downloaden.  
      24-01-2007 Uitnodiging CdK van Fryslân uitreiking rapport "Fryske Fiersichten"  
      23-01-2007 Ontvangstbewijs kandidatenlijst voorzitter Hoofdstembureau van PS van Fryslân  
      23-01-2007 Doorverwijzing subsidieaanvraag door provincie Utrecht  
      22-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Limburg  
      22-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Drenthe  
      19-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân  
      18-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Gelderland  
      16-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door provincie Fryslân  
      15-01-2007 Afwijzing subsidieaanvraag door Minister Remkes (BZK)  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland  
      11-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Limburg  
      10-01-2007 Betalingsbewijs ontvangst Waarborgsom Provinciale Statenverkiezingen van Groningen  
      09-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Drenthe & Limburg  
      08-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Groningen  
      05-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland  
      02-01-2007 Betaling Waarborgsom kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen van Fryslân  
      14-12-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen 2e Kamer 2011  
      07-12-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen 2011  
      26-09-2006 Publicatie Staatscourant geregistreerde aanduidingen en gemachtigden 2e Kamer  
      26-09-2006 Betaling waarborgsom kandidaatstelling 2e Kamerverkiezingen  
      06-09-2006 Publicatie Staatscourant Centraal Stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen  
      04-09-2006 Besluit Kiesraad registratie aanduiding Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)  
      23-08-2006 Betaling waarborgsom registratie aanduiding t.b.v. 2e Kamerverkiezingen  
         
  HET MELDEN VAN MISSTANDEN   Algemeen  
      Bij klokkenluiden moet het gaan om misstanden die de integriteit van de desbetreffende overheidsorganisatie aantasten (bijv. een grove schending van een wettelijk voorschrift). Een ambtenaar die een dergelijke misstand wil aankaarten (een klokkenluider), moet dat eerst intern doen. De organisatie moet de melding onderzoeken waarna het bevoegd gezag een standpunt inneemt dat aan de melder wordt bekend gemaakt. Als de klokkenluider het niet eens is met het standpunt van het bevoegd gezag of wanneer niet adequaat wordt gereageerd op een melding door de klokkenluider, dan kan deze zich wenden tot de voor de sector opgerichte commissie Integriteit.  
         
      Sector Rijk, Politie en Defensie  
      Voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie is dit de Commissie Integriteit Overheid (CIO). Per 10 maart 2006 is voor genoemde sectoren een (gewijzigde) klokkenluiderregeling in werking getreden met een procedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden door ambtenaren binnen de eigen organisatie (Stb. 129 en 130). De procedure concentreert zich op het wegnemen van deze misstanden. De commissie verricht zelfstandig onderzoek en brengt een niet-bindend, maar gezaghebbend, advies uit aan het bevoegd gezag van de overheidsorganisatie. Het is mogelijk om zich in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks te wenden tot de CIO, zonder eerst de interne procedure te volgen. De commissie beslist of een directe melding bij haar gerechtvaardigd is.  
         
      Contactgegevens Commissie Integriteit Overheid  
      Secretariaat Commissie Integriteit Overheid
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
         
      Provincies en Gemeenten  
      Ook provincies en gemeenten kennen klokkenluiderregelingen. Anders dan op rijksniveau dient elke provincie of gemeente voor de eigen organisatie een dergelijke regeling vast te stellen. In essentie komen deze regelingen overeen met die voor het rijk geldt. De provincie- en gemeenteambtenaar moet een misstand eerst intern aankaarten alvorens hij deze kan melden bij een externe integriteitcommissie, respectievelijk de Commissie Integriteit provincies en de Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. De provinciale en gemeentelijke regelingen kennen (nog) niet de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen een misstand rechtstreeks bij de externe commissie te melden.  
         
      Contactgegevens Commissie Integriteit provincies  
      Secretariaat Commissie Integriteit Provincies
Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP
t.a.v. dhr. mr. J. Soons (telefoon: 070 - 376 57 21, e-mail: j.soons@caop.nl)
Postadres: Postbus 556, 2501 CN Den Haag
Bezoekadres: Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
 
         
      Contactgegevens Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid  
 

 

 

 

 

Secretariaat Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
t.a.v. C. Matla (telefoon: 070 373 8315, e-mail: caro.matla@vng.nl)
of M.D. van Weel (telefoon: 070 373 8363, e-mail: merel.vanweel@vng.nl)
Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
Bezoekadres: Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

 
         
  PERS   Voor de uitzending van RTL 4 Nieuws van zondagavond 08-10-06. Klik hier!  
         
  NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)   De Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) staat onder andere voor transparantie, integriteit en duidelijkheid van de Nederlandse Rijksoverheid en alle onder haar ressorterende bestuursorganen, commissies en ambtenaren!  
         
  THE DUTCH WHISTLEBLOWERS PARTY  

The Dutch Whistleblowers Party among other things stand for transparancy, integrity and clarity of the Dutch government and all under its governing bodies, commissions and civil servants!

 
           
 

 

 

© 2006 NKP Ė All rights reserved